Szellemiségről, tanításokról

Szellemiségről, tanításokról – Oldások és Kötések, igenek és nemek

 

Milyen szellemiség alapján működik az Ős-Szellemiség Egyesület?

Az a világkép, ami az Ős-Szellemiség Egyesület alapjainak meghatározására igen nagy hatással volt, és amit továbbra is követni szándékozunk, Máté Imre Yotengrit c. könyveiben is formát öltött.

A következőket jelenti számunkra:

A kölcsönhatásban működést, az együtt alkotást megalapozó Tan..

A másokat tiszteletben tartó szabadság filozófiája.

A helyes hibakezelés elmélete, és gyakorlatának alapja.

Az az Erő, ami abban van, mikor tudomány, művészet, meggyőződés és gyakorlat egységes világképet alkot.

Ma is érvényes útmutatás, tapasztalati, és a világ működésére vonatkozó mély Tudás együtt.

A természet, élőlény társaink tisztelete.

A békére törekvés és az önvédelem joga együtt, azok megfelelő egyensúlya az adott helyzetben.

Elsősorban tettekben megnyilvánuló szeretet.

Mindenkori egyéni felelősségvállalás és egyéni megítélés (nemi, nemzeti, nemzetiségi és más hovatartozástól függetlenül).

Az együtt teremtő erőpárok (pl. nemek) egységet alkotó részeinek egyenrangúsága – de nem egyformasága.

Ősökkel és utódokkal összekötő híd.

Más, rokon szellemiségű világképekkel összekötő híd.

Földi világomat az égi világgal összekötő híd.

Az Égi Törvények ismerete és megvalósítása.

Mindegyre jobbulásra biztató sarkantyú.

Olyan erkölcsi értékek sora (pl. egyéni felelősség, a döntés szabadsága, KÖZ és egyén különleges viszonya, természettisztelet), melyeket követni lehet és célszerű.

Bizonyosság, hogy bár minden és mindenki mulandó, mégiscsak érdemes…

Számunkra azt jelenti a (Yotengrit könyvekben is kifejeződő) szellemiség.

 

Milyen módon kívánjuk elérni céljainkat?

A (Yotengrit könyvekben is leírt) szellemiség tettekben megnyilvánuló követése, gyakorlása adja meg az ezzel kapcsolatos hitelességet. Amely szellemiség közvetítésére „saját jogon”, a tanításra, az ezzel kapcsolatos önálló megnyilvánulásokra a felhatalmazást az egyesület vezetőségének két tagja még Máté Imre életében tőle megkapta. A YOTENGRIT 1; 2; 3; 4; könyvek megjelenésével a Tanok minden érdeklődő számára hozzáférhetők, közzé tétettek, és lényegi részei más „rokon” tanításokban és világképekben is megtalálhatók. E tanok megvalósítása, e világkép működtetése véleményünk szerint közös teremtésben egyenrangú, jó Társakkal valósítható meg. Ettől idegen minden olyan törekvés, mely központi “kézi irányítással” képzeli el közösségi létet.

Örömünkre szolgál, hogy többen vagyunk, akik akár egyéni, akár közösségi szinten tovább visszük ezt a szellemiséget. Fontosnak tartjuk, hogy ez ne egymást gátolva és korlátozva, hanem egymást segítve történjen. Annak idején Máté Imre szóban és írásban is közölte ennek az egymás közötti együttműködésnek az alapjait. Ezt óhajtjuk követni. A (Yotengritben is megfogalmazott) alaptanítás egy ős-szellemiség megnyilvánulása, és nem kisajátítható, nem dogmatizálható, hanem megvalósítandó. Nem kötődik egyetlen személyhez, közösséghez vagy szervezethez. Apák adták át fiúknak, anyák lányoknak, Ősök utódoknak, Mesterek sora tanítványok sorának. Az ebben kiválók, az eszerint élő közösségben tiszteletnek örvendtek, mindenféle cím vagy rang nélkül is. Ezt a tiszteletet az életükben megmutatkozó erényekkel kiérdemelték. Egyének és közösségek formálták és formálják a Tant (annak alapjaihoz mindenkor hűen) mind a mai napig.

Ezt jelenti számunkra a szellemiség, amit továbbra is követni óhajtunk, egyre fejlődve abban. Ha lehet, másokkal együtt, de az önállóságot megőrizve. Tevékenységünk eredményeit Istennek ajánljuk, az egész legtágabb KÖZ javára. „Mienk a feladat, Istené az érdem”. Ezért a Yotengrit tanokkal (is) kapcsolatos eddigi és jövőbeli munkánk és annak gyümölcsei nem tartoznak egyetlen más szűkebb közösség, szervezet vagy egyén rendelkezése alá sem.