Az Ős-Szellemiség Egyesület Alapszabályából

Kivonat az Ős-Szellemiség Egyesület Alapszabályából

Az egyesület célja:

Az Egyesület politikai, vallási és eszmei irányzatoktól független, azok egyikéhez sem kötődik. Éppen ezért alkalmas az értékes, lélekemelő, különösen a Magyarsággal kapcsolatos kezdeményezésekről, rendezvényekről információkat gyűjteni, ilyenekről hírt adni, ezeket a közösségeket összehozni, egymással és az érdeklődőkkel megismertetni.

Az Egyesület célja az őshagyományainkkal kapcsolatos ismeretterjesztés, szervezés, értékteremtés és értékközvetítés. Hiteles információk nyújtása és megosztása – a Magyarság egységének és egyetértésének érdekében.

Bár az Egyesület politikai és vallási irányzatoktól független, célja az ősi magyar világképhez tartozó, azt tükröző, vagy azzal összeegyeztethető elméleti munkáknak, tapasztalati tudásnak és alkotásoknak teret adni. Egyesületünk alapcélkitűzése a fentiek szellemében a „Jó szomszédság törvényének” megvalósítása, alkotó párbeszéd a különböző kulturális irányzatok között, és ha lehetséges, közös alapok keresése.

Nemzeti múltunknak megfelelő hagyományápolás. Információ áramlás elősegítése a rokon eszmeiséget képviselő, de elszigetelt kezdeményezések között.

A Magyarság kulturális, művészeti és tudományos értékeinek bemutatása határainkon innen és túl. A magyar kultúra múltjának és jelenének bemutatása. Változatos, széles skálájú programválasztékot ajánlani, létrehozni, együtt látogatni. Segítségnyújtás a tevékeny szeretet erejével a hozzánk fordulóknak.

A pozitív gondolkodás és a megoldáskeresés megvalósítása a gyakorlatban. Könyvek és más publikációk önálló kiadásának elősegítése. A gyerekek és fiatalok értékes szabadidő tevékenység felé fordítása. Őseink harcművészeti gyakorlatának megismertetése. Élhető, természetes életforma alapjainak közvetítése.

 

Az egyesület tevékenysége:

 • Együttműködik más, hasonló célokért dolgozó társadalmi szervezetekkel.
 • Konferenciákat, képzéseket, tanfolyamokat és más rendezvényeket szervez.
 • Írott és elektronikus médiumokat, kiadványokat hoz létre, ad ki, illetve támogat.
 • Céljaival és nézeteivel összhangban álló kutatómunkákat és azok publikálását támogatja.
 • Teret biztosít a magyar kultúra és közélet területén működő tehetségeknek.
 • Céljainak és alapnézeteinek megfelelő civil klubokat, köröket hoz létre, működtet illetve támogat.
 • Kulturális, sport és turisztikai, illetve szabadidő programokat szervez.
 • Társadalmi műhelyeket működtet és támogat.
 • Szociális célú tevékenységeket kezdeményez, szervez, folytat és támogat.
 • Sport- és szabadidős tevékenységeket kezdeményez, szervez, folytat és támogat.
 • Ünnepi rendezvényeket, megemlékezéseket szervez politikamentesen.
 • Oktatási programokat, intézményeket támogat, illetve hoz létre.
 • Kiemelten foglalkozik a különleges képességű emberekkel, különösen gyermekkori nevelésükkel.
 • Gyűjti, rendszerezi és publikálja az ősi magyar bölcselet szétszórt tanításait.
 • Kiemelten foglalkozik a gyermek és ifjúsági korosztály magyar hagyományok szerinti nevelésével.
 • Kiemelten foglakozik a környezetvédelmi neveléssel és a természetes életmódra neveléssel.
 • Minden tevékenységével elősegíti az Egyesület tagjainak és az érdeklődők fejlődését, valamint az Egyesület társadalmi elfogadottságát.

 

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok:

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

A tagság:

 1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

A tagsági jogviszony keletkezése:

 1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

 

A tagok jogai:

 1. Az egyesület tagja jogosult:

a./ az egyesület tevékenységében részt venni

b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni

c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

d./ az egyesület irataiba betekintetni

e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

A tagok kötelezettségei:

 1. Az egyesület tagja:

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály kelte:

Budapest, 2017. 12. 21.